Popis parku

Park leží v nadmořské výšce téměř 500 m na jihozápadním svahu za budovou zámku.

Na severovýchodní straně park sousedí s Havlíčkovým náměstím, kde na úpravu předzámčí navazuje městský parčík s kašnou a mariánským sloupem. Na jihovýchodě je park ohraničen zdí, za níž vede ulice V Kaštanech; v ní jsou budovy bývalých stájí, bývalý zahradní domek a zahradnictví, po privatizaci soukromý podnik.

Pozemek pod zahradnictvím dnes patří k areálu nemocnice; ten byl odprodán městu Johannem Dalbergem již v období mezi světovými válkami, kdy město mělo již v úmyslu začít se stavbou nemocnice. Park je dále na jihu ohraničen silnicí vedoucí k Toužínu – zde je na hrázi kovový plot na kamenné podezdívce. Na jihozápadě a severozápadě je opět zeď, oddělující park od polí. Na hrázi mezi zámeckým rybníkem a rybníkem Sládek byl mezi dochované kamenné sloupky vsazen nový kovaný plot. Od domků a zahrad v městské čtvrti Na Peráčku odděluje park opět zeď. Do plochy parku necitlivě zasahuje drátěný plot, kterým bylo po r. 1945 odděleno tzv. divadlo v přírodě s jevištěm, dnes využívané jen jako dětské hřiště. Níže potom stojí budova sýpky.

Budova zámku je obklopena stříhaným trávníkem a stříhanými ornamenty z tisů. U vchodu do parku upoutá vedle zámku dvoukmenný jedlovec kanadský a vzrostlý exemplář šeříku čínského. Za zámkem pokračuje park již v úpravě přírodně-krajinářské. Centrální louka, která umožňuje průhled parkem k západu, je obklopena vzrostlými skupinami stromů, z nichž čtyři lípy naproti zámku jsou považovány za nejstarší; jejich věk se odhaduje na 250 let. Levá strana louky je lemována skupinou vzrostlých stromů s kontrastním habitem - je to buk lesní červený, jedle obrovská, habr obecný převislý a javor mléč, v pozadí s douglaskou tisolistou a borovicí vejmutovkou.

Napříč loukou vede cesta kolem skupiny borovic vejmutovek, pod nimiž je zabudováno krmítko pro ptáky. Uprostřed parku nad svahem k rybníku stojí dosud kaplička, jediná dochovaná stavba z dob Dalbergů, obklopená skupinou vzrostlých i mladých jehličnanů. Od kapličky se otevírá pohled na dolní polovinu parku s rybníkem a loukou, v jejímž středu je skupina zeravů západních. Při cestě vlevo je nad svahem zídka, u které roste mohutný solitérní smrk ztepilý. Poblíž jsou dva zajímavé exempláře javoru mléče stříhanolistého, níže na kraji louky čtyři exempláře převislého jasanu. U sýpky a za rybníkem je několik skupin dubů, které patří rovněž k nejstarším stromům v parku; je pravděpodobné, že pocházejí z původních porostů před založením parku. Na břehu rybníka u vrat směrem k Toužínu je pět lip s mohutnými kmeny a pokroucenými větvemi, na opačné straně rybníka je skupina olší lepkavých, porostlých břečťanem. Skupiny stromů, lemující louky na členitém terénu, otevírají před návštěvníkem stále nové průhledy parkem.

V parku se nevyskytují teplomilnější druhy dřevin. Snad vzhledem k místnímu drsnému podnebí byly pokusy o obohacení parku teplomilnými druhy již za Dalbergů neúspěšné. Za pozornost zde stojí málo se vyskytující jírovec žlutý, javor babyka, jedlovec kanadský; nově byly vysazeny liliovník tulipánokvětý, jinan dvoulaločný, dřezovec trojtrnný, buk lesní převislý, dub letní se žlutými listy a na ostrůvek tisovec dvouřadý. Z keřů jsou nejpočetnější tisy. Z vytrvalých bylin dominuje v létě na břehu rybníka žlutě kvetoucí kolotočník ozdobný (Telekia speciosa), u kaple roste devětsil japonský (Petasites japonicus) s pozoruhodně velkými listy, rozsáhlé porosty vytváří brčál menší (Vinca minor ) a mléčivec velkolistý uralský (Cicerbita macrophylla subsp. uralensis).